Användarvillkor

Vänligen läs dessa användarvillkor innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats ger du ditt godkännande till användarvillkoren. Vänligen använd inte denna webbplats om du inte godkänner villkoren.

Restriktioner beträffande användning av material

Denna webbplats ägs och drivs av Kenda. Material från KenComix.net eller webbplatser som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Kenda får varken kopieras, reproduceras, ges ut på nytt, överföras, läggas in, sändas eller distribueras på något sätt. Du får dock ladda ner en kopia av materialet på enskilda datorer som endast är avsedda för privat eller icke-kommersiellt bruk i hemmet, under förutsättning att du låter alla upplysningar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter vara kvar. Förändringar av materialet eller användning av materialet för andra ändamål utgör kränkning av Kendas upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Enligt detta avtal är användningen av sådant material på andra webbplatser eller i nätverksdatormiljö förbjuden.

Om du laddar ner programvara från webbplatsen, licensierar Kenda ut programvaran, inklusive filer och bilder som ingår i eller genereras av programvaran, och uppgifter som medföljer programvaran (tillsammans kallade "programvaran") till dig. Kenda överlåter inte rätten till programvaran till dig. Du äger det medium på vilket programvaran är lagrad, men Kenda behåller den fullständiga rätten till programvaran och alla därtill hörande immaterialrättigheter. Du får inte vidarebefordra, sälja, baklängeskompilera eller nedmontera i syfte att kopiera, plocka isär eller på annat vis reducera programvaran.

Upphörande

Detta avtal gäller tills det upphör efter uppsägning av endera parten. Du kan när som helst säga upp avtalet genom att förstöra allt material du tagit från någon av Kendas webbplatser, all därtill hörande dokumentation, kopior och installationer som har samband därmed, vare sig det skett i enlighet med villkoren i detta avtal eller på annat sätt. Detta avtal upphör omedelbart utan uppsägning från Kendas sida om du enligt Kendas uppfattning bryter mot något villkor i avtalet. Om så är fallet måste du förstöra allt material du tagit från Kendas webbplatser och alla kopior därav, oavsett om det skett i enlighet med villkoren i detta avtal eller på annat sätt.

Friskrivningsklausul

Materialet på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. I största utsträckning som lagen tillåter avsäger sig Kenda alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Kenda garanterar inte att de funktioner som inryms i materialet fungerar utan avbrott eller utan fel, att brister rättas till eller att denna webbplats eller den server som förmedlar webbplatsen är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Kenda garanterar inte och gör inga utfästelser beträffande användningen av eller resultatet av användningen av materialet på denna webbplats vad gäller riktighet, exakthet, pålitlighet eller annat. Du själv är fullt ut ansvarig för kostnaden för all nödvändig service, alla nödvändiga reparationer eller rättelser. Det kan hända att tillämpad lag inte tillåter avsägelse från underförstådda garantier. I så fall gäller ovanstående avsägelse kanske inte er.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter (inklusive, men inte begränsat till vårdslöshet) skall Kenda ansvara för någon särskild skada eller följdskada som beror på användningen av eller oförmågan att använda materialet på denna webbplats, även om Kenda eller behörig företrädare för Kenda har blivit underrättad om möjligheten av sådan skada. Om den lag som tillämpas inte tillåter sådan begränsning eller avsägelse av ansvar från tillfällig skada eller följdskada gäller kanske ovanstående begränsning eller avsägelse inte dig. Under inga omständigheter skall Kendas totala betalningsansvar gentemot dig på grund av skadestånd, förlust eller annan grund för käromål, oavsett om det gäller avtal, skadeersättning (inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet) eller annat, överstiga det belopp som du i förekommande fall har erlagt för att få tillgång till webbplatsen.

Om någon bestämmelse i avtalet enligt Finsk lag skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, skall denna bestämmelse anses avskiljbar från avtalet och skall inte påverka giltigheten och funktionsduglighet av övriga bestämmelser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan på det sätt vi finner nödvändigt. Om du fortsätter att använda Kendas webbplatser efter det att vi har lagt in sådana ändringar i dessa villkor betyder det att du har godkänt ändringarna.

Se även integritetsspolicy

Till huvusidan